AYDINLATMA BEYANI

AKMERKEZ GAYRİ MENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş./  ÜÇGEN BAKIM VE YÖNETİM HİZMETLERİ A.Ş. (“Şirket”) olarak, kişisel verilerinizin güvenliğine ve hukuka uygun şekilde işlenmesine azami hassasiyet göstermekteyiz. Bu bilinçle, Şirket olarak kişisel verilerinizin 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’na (“KVK Kanunu”) uygun olarak işlenmesine ve korunmasına büyük önem veriyoruz. Bu sorumluluğumuzun bilinciyle KVK Kanunu’nda tanımlı şekli ile “Veri Sorumlusu” sıfatıyla, kişisel verilerinizi aşağıda açıklandığı surette ve mevzuat tarafından emredilen sınırlar çerçevesinde web sayfamızdan elektronik  yolla temin ederek işlemekteyiz.

Kişisel Verilerin Hangi Amaçla İşleneceği

 Kimlik ve iletişim Kişisel veri kategorilerindeki  ad-soyad ve e-mail Kişisel verileriniz,  

 • Firma / Ürün / Hizmetlere Bağlılık Süreçlerinin Yürütülmesi
 • İletişim Faaliyetlerinin Yürütülmesi
 • İş Süreçlerinin İyileştirilmesine Yönelik Önerilerin Alınması Ve Değerlendirilmesi
 • Lojistik Faaliyetlerinin Yürütülmesi
 • Mal / Hizmet Satış Sonrası Destek Hizmetlerinin Yürütülmesi
 • Müşteri İlişkileri Yönetimi Süreçlerinin Yürütülmesi
 • Müşteri Memnuniyetine Yönelik Aktivitelerin Yürütülmesi
 • Organizasyon Ve Etkinlik Yönetimi
 • Pazarlama Analiz Çalışmalarının Yürütülmesi
 • Reklam / Kampanya / Promosyon Süreçlerinin Yürütülmesi
 • Sosyal Sorumluluk Ve Sivil Toplum Aktivitelerinin Yürütülmesi
 • Sponsorluk Faaliyetlerinin Yürütülmesi
 • Talep / Şikayetlerin Takibi
 • Ürün / Hizmetlerin Pazarlama Süreçlerinin Yürütülmesi

amaçlarıyla işlenecektir.

Kişisel Verilerinizin Toplanma Yöntemi Ve Hukuki Sebebi

Kişisel verileriniz, fiziki ve elektronik ortamlarda, otomatik ve otomatik olmayan yollarla elde edilmekte ve işlenmektedir. Kişisel verilerinizin toplanmasının hukuki dayanakları, KVK Kanunu’nun 5’inci maddesi f) bendi uyarınca, İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması.’dır.

Kişisel Verilerinizin Kimlere ve Hangi Amaçlarla Aktarılabileceği

Kişisel verileriniz; Usulüne uygun talep edilmesi halinde, yetkili adli veya idari makamlara, yetkili kurum ve kuruluşlara bilgi verilebilmesi , ayrıca yukarıda belirtilen kişisel veri işleme amaçlarını gerçekleştirmek için işbirliği yapılan tedarikçi ve iş ortaklarımıza aktarılabilecektir.

Kişisel Verileriniz ile İlgili Haklarınız

Şirketimize başvuruda bulunarak şu konulara ilişkin talepte bulunabilirsiniz: Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme, işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme; Kişisel verilerinizin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme; Kişisel verilerinizin yurt içinde veya yurt dışında aktarıldığı üçüncü kişileri öğrenme; Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme; Kişisel verilerinizin işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması halinde bunların silinmesini, yok edilmesini veya anonim hale getirilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme; İşlenen verilerinizin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme; Kişisel verilerinizin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız halinde zararın giderilmesini talep etme.

Kişisel verilerinize ilişkin haklarınızla ilgili başvurularınızı, fiziksel ortamda Kültür Mahallesi Nispetiye Caddesi Akmerkez Alışveriş Merkezi E-3 Kule No: 56/1 Etiler/Beşiktaş İstanbul adresine, elektronik ortamda ucgenbakim@hs02.kep.tr adresine gönderebilirsiniz. Ayrıca Kişisel Veri Sahibi Başvuru Formu’nu doldurarak haklarınızla ilgili başvuruda bulunabilirsiniz.